Toezicht & Handhaving

Inleiding
De gemeenten vormen een belangrijke actor bij een daadkrachtige omgevingshandhaving en bij het uittekenen van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening.

Met de applicatie “Toezicht en handhaving” wil Remmicom de gemeenten hierin administratief ondersteunen. Dit softwarepakket bestaat uit volgende modules:
• Meldingen & Plaatsbezoek
• Handhaving
• Omgeving Mobile

De modules “Handhaving” en “Omgeving Mobile” zijn optioneel.

omg1

Module “Meldingen & Plaatsbezoek”
Met een klachtopvolgingssysteem ondersteunt de module het reactief optreden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds klachten van burgers of ondernemingen die hinder ondervinden en anderzijds meldingen van gemeentediensten of andere handhavingsactoren die een vermoeden van overtreding doorgeven aan de toezichter.
Ook kan er vanuit deze module proactief opgetreden worden. Via een wizard kunnen proactieve controles aangemaakt worden voor het opvolgen van afgeleverde of geweigerde omgevingsvergunningen of kunnen er projectcontroles ingepland worden.

Voor elk reactief of proactief optreden worden een “Melding” aangemaakt. Aan deze melding kunne betrokkenen gekoppeld worden. Dit kunnen zowel personen of ondernemingen uit de database van Omgeving.Net zijn, of deze kunnen worden opgezocht in het Rijksregister of in het VKBO.

Een klacht of een melding bevat ook een classificatiesysteem voor de aard van de hinder of overtreding. Op basis hiervan kunnen overzichten gemaakt worden van hoeveel klachten en meldingen per type er voorkomen in een bepaalde tijdspanne.

Aan een melding of dossier kunnen de percelen met hun contour en kadastrale info toegevoegd worden vanuit de Omgevingsvergunning of via de GIS-koppeling.
Zo kan de ruimtelijke situatie opgevraagd worden en is de toezichter op de hoogte van vergunningstoestand en de historische dossiers.
Centraal in deze module staat het logboek van opvolgstappen, dit geeft je snel een duidelijk overzicht van alle ondernomen acties van de melding.

Deze acties zijn:
• Contactmoment met een betrokkene
• Contactmoment met een bevoegde instantie
• Administratieve taak
• Plaatsbezoek
• Administratieve controle

Voor elk van deze acties is er een detailscherm waar de nodige informatie kan worden ingegeven, waar bijlages kunnen gekoppeld worden en vanwaaruit je betrokkenen kunt contacteren per mail.

In het plaatsbezoek of administratieve controle kun je aanduiden welke de toezichter het plaatsbezoek uitvoerde en in welke hoedanigheid deze optrad.
De toezichter kan er vaststellingen registreren, geschonden wetgeving en vergunningen selecteren, beeldmateriaal koppelen, …
Per plaatsbezoek kan er een feitenverslag opgemaakt worden.

omgeving2

omgeving3

Module “Handhaving” (beschikbaar 4de kwartaal 2020)

Van zodra er in een melding een overtreding wordt vastgesteld kan er een “Handhavingsdossier” opgesteld worden. Per handhavingsdossier kunnen meerdere meldingen gekoppeld worden. Hierdoor kunnen er afzonderlijk overzichten opgevraagd worden van het aantal klachten en het aantal overtredingen.

Aan een dossier kunnen net zoals in een melding betrokken en locaties gekoppeld worden.
Ook is er een logboek voorzien met alle ondernomen acties.
Deze acties zijn:
- Contactmoment met een betrokkene
- Contactmoment met een bevoegde instantie
- Administratieve taak
- Plaatsbezoek
- Administratieve controle
- Administratieve handhaving
(raadgeving, aanmaning, GAS, bijstellen milieuvoorwaarden, veiligheidsmaatregelen)
- Opstellen van een proces-verbaal of verslag van vaststellingen
(Aanvankelijk, navolgend, PV van Ophef, PV van uitvoering, …)
- Bestuurlijke handhaving
(stakingsbevel, last onder dwangsom, bestuursdwang)
- Gerechtelijke handhaving
(herstelvordering via correctionele of burgerlijke procedure)

Voor elk van deze opvolgstappen is er een afzonderlijk detailscherm waarbij de nodige informatie kan worden ingegeven om en kunnen de bijhorende documenten samengesteld worden.
Deze documenten worden opgemaakt op basis van de informatie die werd geregistreerd bij de vaststellingen uit het plaatsbezoek of administratieve controle.

Uitgevoerde handhavingsinstrumenten kunnen worden geëxporteerd naar het vergunningenregister.

Module “Omgeving Mobile”
Een mobile toepassing die ontworpen is voor tablet of mobile, waarmee de toezichter op locatie
• de lopende dossiers kan raadplegen (locatiegebaseerd via kaartweergave of via zoekfunctie)
• Nieuwe meldingen of dossiers kan registreren
• Een plaatsbezoek kan uitvoeren
(registratie van vaststellingen, ingave van betrokkenen, afnemen van verklaringen, toevoegen van beeldmateriaal..)

Interesse?

Wenst u meer informatie of een demo? Aarzel niet om contact op te nemen.