Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net

ROLRuimtelijke Ordening & Leefmilieu.net of ROL.net is de toepassing die het mogelijk maakt om dossiers ruimtelijke ordening en leefmilieu af te handelen en op te volgen volgens de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en de Vlarem-wetgeving. Vanaf de aanvraag tot de beslissing met inbegrip van eventuele beroepsprocedures biedt ROL.net een volledig overzicht van de lopende procedures en de verschillende stappen in de dossierafhandeling. Het is evident dat ROL.net conform is met de technische richtlijnen voor het vergunningenregister en alle overige relevante wetgeving.

Dossiers en percelen

Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net is opgebouwd rond de centrale module dossiers en percelen waardoor een duidelijker en sneller overzicht mogelijk wordt van alle dossiergerelateerde handelingen op een perceel. De ruimtelijke gegevens van het perceel kunnen up-to-date worden gehouden via een GIS-systeem. Het is bovendien mogelijk om de historische ruimtelijke situatie van een perceel te registreren.  ROL.net maakt zoveel mogelijk gebruik van authentieke bronnen zoals CRAB, VKBO, Rijksregister … Zo kunnen de adresgegevens van een perceel worden gekoppeld aan de adressen van de lokale GRAB-database.

Ruimtelijke ordening

Binnen de module Ruimtelijke ordening worden de verschillende dossiertypes beheerd, conform de Vlaamse codex ruimtelijke ordening:

 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • Stedenbouwkundige attesten
 • Stedenbouwkundige inlichtingen
 • Verkavelingsvergunningen
 • Stedenbouwkundige overtredingen
 • Vastgoedinformatie
 • Planologische attesten
 • Planbaten – Planschade
 • Meldingen
 • Woonrecht
 • Gebouwen en constructies
 • Woonrecht
 • Uitwisseling staat 220+
 • Uitwisseling model III
 • Uitwisseling EPB

Leefmilieu

De module Leefmilieu, onderdeel van ROL.net, waarmee dossiers kunnen worden afgehandeld volgens de bepalingen van de Vlarem-wetgeving. De toepassing biedt een volledig overzicht van het procedureverloop en de dossierafhandeling met inbegrip van eventuele beroepsprocedures.

Naast meldingen klasse 3, milieuaanvragen klasse 2 en milieuaanvragen klasse 1, bevat de toepassing specifieke afhandelingsprocedures voor andere dossiertypes zoals ioniserende stralingen, erkenning dieren, springstoffen, muziekactiviteiten, ondergrondse uitgravingen, pijpleidingen, bodemsanering, MER-procedure … Ook historische dossiers volgens de ARAB-procedure kunnen worden geregistreerd.

Leefmilieu biedt de mogelijkheid om van elke vestiging of inrichting aan de hand van de geregistreerde dossiers de vergunde toestand op te vragen en die indien nodig bij te werken volgens de feitelijke situatie.

Verder maakt de toepassing gebruik van de webservices van EMIS-VITO om de indelingslijsten van rubrieken, algemene en sectorale voorwaarden bij te werken en up-to-date te houden. Daarnaast bevat Leefmilieu een onderdeel dat afgestemd is op de VLAREBO-wetgeving, de registratie van bodemattesten en de opmaak van de gemeentelijke inventaris van risicogronden. Hierbij hoort o.a. de exportmodule voor dossiers naar het Bodemloket van OVAM.

Bouwmisdrijven

Via de module Bouwmisdrijven kunnen klachten en overtredingen worden beheerd en opgevolgd.

Koppeling met GIS

De toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net kan gekoppeld worden met de verschillende gangbare GIS-systemen. Via de GIS-toepassing kan de perceelinformatie worden geüpdatet met de recentste gegevens. Op deze wijze kan men een historiek opbouwen van de ruimtelijke situatie van een perceel. Via GIS kan men bovendien de aanpalende eigenaars van een perceel ophalen zodat elke eigenaar eenvoudig kan worden aangeschreven als de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek voorschrijft. De (adres)gegevens van de eigenaars kunnen worden bijgewerkt d.m.v. de authentieke bronnen Rijksregister en VKBO.

Rapporten en documenten

Voor elke module binnen Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net zijn er verschillende standaardrapporten en overzichtslijsten voorzien. Daarnaast zijn de verschillende wettelijke rapporten voorzien zoals Model I en II. Via de optionele module Reportbuilder kunnen key-gebruikers zelf ad-hoc rapporten maken en beschikbaar stellen aan de andere gebruikers.

Naast de rapporten kunnen verschillende documenten, attesten en uittreksels worden gegeneerd vanuit de toepassing in de eigen huisstijl. Gegenereerde documenten kunnen op een eenvoudige manier aan het dossier gekoppeld worden. Via de uitgebreide database van standaardteksten kan de informatie in de verschillende velden snel en efficiënt in een vastgelegde layout worden ingevoegd. Daarnaast geeft de ingebouwde teksteditor de mogelijkheid om te werken met tekstopmaak en een spellingscontrole is een standaard functionaliteit. 

Vertrouwde look & feel

De user interface is, naar analogie van onze andere vernieuwde .NET applicaties, opgebouwd volgens de look-and-feel van Microsoft Office 2007/2010. Het resultaat is dan ook een zeer gebruiksvriendelijke en intuïtieve user interface. Het openen van meerdere schermen is uiteraard mogelijk, waardoor er aan meerdere dossier tegelijkertijd gewerkt kan worden. Het lint bovenaan het scherm geeft u de mogelijkheid om bepaalde acties uit te voeren binnen een bepaald onderdeel. Het lint zal wijzigen afhankelijk van het type scherm dat u oproept.

De navigatiezone bevindt zich aan de linkerkant van het scherm en bestaat uit in- en uitklapbare onderdelen. Deze zone geeft u de mogelijkheid om van het ene onderdeel naar het andere te gaan in het programma en geeft de gebruiker een duidelijk overzicht van de documenten in een dossier. Via de linkernavigatie binnen een dossier krijgt de gebruiker in één oogopslag een duidelijk overzicht van al de gekoppelde onderdelen (architect, openbaar onderzoek, aanvragers, percelen ...).

Met behulp van handige wizards vult u een aantal essentiële gegevens in om het dossier te bewaren en helpt de gebruiker stapsgewijs om de nodige gegevens in te vullen. Bij het bewaren krijgt het dossier een volgnummer van het huidige jaar.

Geïntegreerd met Procesmanager.net

Procesmanager.net is volledig geïntegreerd met ROL.net. Hierdoor kan het procedureverloop en de behandeltermijnen per dossiertype worden bewaakt. Per proces of dossiertype kan er een specifiek bewakingssjabloon worden gekoppeld. Via een geïntegreerde interface kan de gebruiker per dossier de status opvolgen, of via het hoofdscherm een goed overzicht krijgen van al de lopende processen. En dit allemaal vanuit eenzelfde toepassing ROL.net.

Interesse?

Interesse in Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu? Contacteer ons ...

Download de productfiche van Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net